Khuyến học

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:1 mins read

Tác phẩm must-read cho mọi người nhân Tết Độc lập. Lâu lâu đọc thấy chữ "Nhật Bản" mới biết không phải tác giả viết về nước mình. 30/4/1872 Sách giáo khoa văn học ít ra phải có một bài phân tích tác phẩm này. Mình bất ngờ bởi vì sự…