Làm sao để làm việc bạn thích? (How to do what you love?)
Tác phẩm của @danielmackie

Làm sao để làm việc bạn thích? (How to do what you love?)

  • Post category:Tâm đắc ✨
  • Reading time:48 mins read

Để làm một việc gì đó giỏi bạn phải thích nó. Ý tưởng này chả mới mẻ gì đâu. Chúng ta hay được nghe ngắn gọn bốn chữ: "Làm việc bạn thích." Nhưng chỉ nói thế thôi thì không đủ. "Làm việc bạn thích" phức tạp hơn như vậy nhiều.