Học khoa học là học gì?

"Tôi đứng đây để nói quí vị biết rằng: chẳng có tí khoa học nào được dạy ở Brazil cả." Năm 1963, trong bài chia sẻ trước khi rời Braizil, Feynman nói thế trong sự sững sờ của các giáo sư và quan chức cấp cao nước này. Người Brazil…

da Vinci codes #2

  • Post category:da Vinci codes
  • Reading time:2 mins read

Khi thực hành step-by-step, người học rất dễ rơi vào mode bắt chước y chang mà không cần hiểu.

da Vinci codes #1 210215

  • Post category:da Vinci codes
  • Reading time:2 mins read

Có một khía cạnh khác của blogging mà mình chưa sử dụng. Đó là Bờ - log. Mình sẽ log lại quá trình mình học code.