Mình suýt trở thành nhà nghiên cứu định tính như nào?

You are currently viewing Mình suýt trở thành nhà nghiên cứu định tính như nào?

Đây là video mình làm kể lại khoảng thời gian đi học nghiên cứu định tính rất đáng nhớ. Hãy xem ở tốc độ 1.75x để đỡ mất thời gian của nhau bạn nhé. :)))

This is my story of learning and being trained to be a subtle qualitative researcher. Watch it at 1.5x speed for the sake of your time.