Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện Hố Đen?

You are currently viewing Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện Hố Đen?

Ngày hôm sau, mình vào một lớp dán hình này lên bảng và ghi dòng này? Một buổi nói chuyện về Hố Đen bắt đầu.

Chưa nhớ rõ lại đã làm trò gì trong lớp, nên tạm để trống đã.