da Vinci codes #2

  • Post category:da Vinci codes
  • Reading time:2 mins read

Khi thực hành step-by-step, người học rất dễ rơi vào mode bắt chước y chang mà không cần hiểu.

da Vinci codes #1 210215

  • Post category:da Vinci codes
  • Reading time:2 mins read

Có một khía cạnh khác của blogging mà mình chưa sử dụng. Đó là Bờ - log. Mình sẽ log lại quá trình mình học code.