Một to-do list dài

  • Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read

Những câu nói cliche', sáo rỗng có ý nghĩa với người tự kết luận. Nhưng người nghe thì không.